Kungörelser

Sökresultat:

Datum Avsändare Ärende
30.3.2016
Vårdnämnden / Hoivalautakunta
Protokollet från sammanträdet 9.3 finns till påseende 1.4 / Kokouspöytäkirja 9.3 pidetään nähtävillä 1.4.
4.4.2016
Planläggningsavdelningen / Kaavoitusosasto
Smedsby delgeneralplan och gammelstadsvägens detaljplan finns till påseende/Sepänkylän osayleiskaava ja vanhankaupungintien asemakaava pidetään nähtävillä
4.4.2016
Regionförvaltningsverket / Aluehallintovirasto
Beslut enligt miljöskyddslagen, EPV Bioturve Oy / Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, PV Bioturve Oy
5.4.2016
Planläggningsavdelningen / Kaavoitusosasto
Förslag till ändring av detaljplan i del av kv. 620 i Smedsby/ Kaavaehdotus, asemakaavanmuutos osassa korttelia 620 Sepänkylässä
5.4.2016
Samhällsbyggnadsnämnden / Kaavoitusosasto
Planläggningsöversikt 2016 / Kaavoituskatsaus 2016
5.4.2016
Vasaregionens avfallsnämnd/ Vaasan seudun jätelautakunta
Vasaregionens avfallsnämnds protokoll 29.3 finns till påseende 6.4.2016 / Vaasan seudun jätelautakunnan kokouspöytäkirja 29.3 pidetään nähtävillä 6.4
6.4.2016
Delägarna i Rimal, Öster- o. Västersolf byars samfälligheter
Kallelse till ordinarie delägarstämma 18.4.2016 kl 19
8.4.2016
Vasaregionens avfallsnämnd / Vaasan seudun jätelautakunta
Slamavfallsutrdeningen finns till påseende 8.4-13.5.2016/ Lietekuljetusselvitys pidetään nähtävillä 8.4-13.5.2016
11.4.2016
Vasa förvaltningsdomstol / Vaasan hallinto-oikeus
Förvaltningsdomstolens beslut, Besvär i miljötillståndsärende / Hallinto-oikeuden päätös, Valitus ympäristölupa-asiassa
11.4.2016
Smedsby-Böle-Klemetsö vattendelägarlag
Justerat protokoll farmlagt till påseende på Korsholms kommuns anslagstavla 12.4-14.6.2016. / Tarkastettu pöytäkirja nähtävänä Mustasaaren kunnan ilmoitustaululla 12.4.-14.6.2016.
12.4.2016
NTM-centralen / ELY-keskus
Beslut, sanering av förorenad mark / Päätös, pilaantuneen maaperän puhdistaminen
12.4.2016
Styrelsen för Södra Vallgrund samfällighet
Kallelse till ordinarie delägarstämma 27.4.2016 kl. 19
13.4.2016
Bildningsnämnden
Lediga jobb: Rektor vid Korsholms högstadium samt ämneslärare i modersmål och litteratur samt ämndeslärare i matematik, kemi och fysik samt speciallärare,
13.4.2016
Samhällsbyggnad / Yhdyskuntarakentaminen
Gaturitningar för byggande av en trottoar utmed Bölevägen / Katupiirustukset jalkakäytävän rakentamiseksi Bölentielle
15.4.2016
NTM-centralen / ELY-keskus
MKB-kungörelse, Oy WestFarm Ab / YVA-kuulutus, Oy WestFarm Ab
15.4.2016
Kultursekreteraren / Kulttuurisihteeri
Inbjudna till den nationella veterandagen 27.4.2016 / Kutsu kansalliseen veteraanipäivän juhlaan 27.4.2016
15.4.2016
Kultur- och fritidsnämnden/Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunt
Inbjudan till den nationella veterandagen / Kutsu kansalliseen veteraanipäivään
19.4.2016
Västkustens tillsynsnämnd
Rekrytering, Miljö- och hälsoinspektör till
20.4.2016
Mustasaaren keskuskoulu
Mustasaaren kunta hakee perusopetuksen erityisopettajaa.
20.4.2016
Mustasaaren keskuskoulu
Mustasaaren kunta hakee perusopetuksen luokanopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2016 alkaen. Sijoituspaikkana on Keskuskoulu.
20.4.2016
SMF Smeds nr 3, Påfs nr 8 och Forth nr 12 i Tölby
Kungörelse, Delägarna i smf för Smeds nr 3, Påfs nr 8 och Forth nr 12 i Tölby kallas till ordinarie årsstämma
21.4.2016
Socialvårdstjänsterna / Sosiaalipalvelut
Rekrytering, vikariat som närvårdare / Rekrytointi, lähihoitajan sijaisuus
22.4.2016
Bildningsnämnden / Sivistyslautakunta
Bildningsnämndens protokoll 20.4.2016 finns till påseende 28.4.2016 / Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 20.4.2016 pidetään nähtävillä 28.4.2016
25.4.2016
Bildningsnämnden
Rekrytering, 12 klasslärartjänster
26.4.2016
Byggnadsnämnden / Rakennuslautakunta
Meddelande om bygglov / Ilmoitus rakennusluvista
26.4.2016
Byggnadsnämnden / Rakennuslautakunta
Meddelande om undantagslov / Ilmoitus poikkeusluvista
26.4.2016
Byggnadsinspektören / Rakennustarkastaja
Meddelande om åtgärdstillstånd / Ilmoitus toimenpideluvista
26.4.2016
Byggnadsinspektören / Rakennustarkastaja
Meddelande om bygglov / Ilmoitus rakennusluvista
27.4.2016
Kommunstyrelsen / Kunnanhallitus
Godkända planer träder i kraft 29.4.2016 / Hyväksytyt kaavat tulevat voimaan 29.4.2016
2.5.2016
NTM-centralen /Ely-keskus
Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Vassor-Kärklax / Vt 8 parantaminen välillä Vassor-Kärklax
2.5.2016
Planläggningsavdelningen / Kaavoitusosasto
Förslag till ändring av detaljplan för kv. 401 i Smedsby / Asemakaavaehdotus, asemakaavan muutos Sepänkylän korttelissa 401
3.5.2016
NTM-centralen / ELY-keskus
Godkänd vägplan, Rv. 8 anläggning av anslutning för Vikby 2 affärs- och indsutriområde / Hyväksytty tiesuunnitelma,Vt. 8 Vikby 2 liike- ja teollisuusalueen liittymän rakentaminen
3.5.2016
Grundskat Vistan Skifteslag
Kallelse till årsstämma 17.5.2016 kl. 19
11.5.2016
Kvarkens fiskeområde
Protokoll från Kvarkens fiskeområdes ordinarie stämma 25.4 finns till påseende/ Merenkurkun kalastusalueen 25.4 sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä
12.5.2016
Kommunfullmäktiges ordförande/Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kommunfullmäktige sammanträder 19.5.2016 / Kunnanvaltuusto kokoontuu 19.5.2016
16.5.2016
Vasa förvaltningsdomstol / Vaasan hallinto-oikeus
Beslut gällande beviljande av bidrag för kulturverksamhet/Päätös avustusten jakamisesta, kulttuuritoiminta
16.5.2016
Bildningsnämnden / Sivistyslautakunta
Bildningsnämnden sammanträder 18.5.2016 / Sivistyslautakunta kokoontuu 18.5.2016
17.5.2016
NTM-centralen / ELY-keskus
Kallelse till förrättningssammanträde vid dikningsförrättning 2.6.2016/ Kutsu ojitustoimitukseen toimituskokoukseen 2.6.2016
17.5.2016
Bildningsnämnden
Rekrytering, ämneslärare i finska till Korsholms gymnasium
23.5.2016
Fastighetsverket / Kiinteistötoimi
Rekrytering, matserviceansvarig till Norra Korsholms skolkök / Rekrytointi, ruokapalveluvastaava Norra korsholmin koulukeittiöön
23.5.2016
Byggnadsnämnden / Rakennuslautakunta
Meddelande om bygglov / Ilmoitus rakennusluvista
23.5.2016
Byggnadesinspektören / Rakennustarkastaja
Meddelande om bygglov / Ilmoitus rakennusluvista
23.5.2016
Byggnadsinspektören / Rakennustarkastaja
Meddelande om åtgärdstillstånd / Ilmoitus toimepideluvista
24.5.2016
Planläggningsavdelningen / Kaavoitusosasto
Utkast till detaljplaner är framlagda 25.5-23.6/ Asemakaavaluonnokset ovat nähtävillä 25.5-23.6
24.5.2016
NTM-centralen / ELY-keskus
Beslut med anledning av anmälan om tillfällig buller / Päätös tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta
25.5.2016
Vårdnämnden / Hoivalautakunta
Rekrytering, vikariat som talterapeut / Rekrytointi, puheterapeutin sijaisuus
25.5.2016
Bildningsnämnden
Familjedagvårdare till Solf/ Tölby området
26.5.2016
Regionförvaltningsverket / Aluehallintovirasto
Beslut enligt miljöskyddslagen, Stormossen Ab/ Ympäristösuojelulain mukainen päätös, Stormossen Oy
26.5.2016
Kommunstyrelsen / Kunnanhallitus
Rekrytering, Bildningsdirektör / Rekrytointi, Sivistysjohtaja
26.5.2016
Regionförvaltningsverket / Aluehallintovirasto
Beslut enligt miljöskyddslagen, Finavia Abp / Ympäristösuojelulain mukainen päätös, Finavia Oy
27.5.2016
Päivähoidon päällikkö
Päiväkoti Kuperkeikka hakee lastentarhanopettajaa.
27.5.2016
Päivähoidon päällikkö
Päiväkoti Kukkula hakee lastentarhanopettajaa.
30.5.2016
Samhällsbyggnadsnämnden/Yhdyskuntarakentamisenlautakunta
Företagstomter i Korsholm / Yritystontteja Mustasaaressa
31.5.2016
Regionförvaltningsverket / Aluehallintovirasto
Beslut enligt miljöskyddslagen, / Ympäristösuojelulain mukainen päätös, EPV Bioturve Oy
2.6.2016
Bildningsnämnden
Infotillfälle angående förhandsplaneringen av Kvevlax lärcenter
2.6.2016
Kommunfullmäktiges ordförande/Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kommunfullmäktige sammanträder 9.6.2016 / Kunnanvaltuusto kokoontuu 9.6.2016
3.6.2016
Socialnämnden / Sosiaalilautakunta
Rekrytering, vikariat som dagcenterledare / Rekrytointi, päiväkeskusohjaajan sijaisuus
8.6.2016
Planläggningsavdelningen / Kaavoitusosasto
Förslag till detaljplan, Trollkuniback i Singsby/ Kaavaehdotus, Trollkunibackin asemakaava Singsbyyssä
9.6.2016
Sivistyslautakunta
Rekrytointi, Tuntiopettaja (erityisopetus), Keskuskoulu
10.6.2016
Västkustens tillsynsnämnd/ Länsirannikon valvontalautakunta
Rekrytering, miljö- och hälsoinspektör / Rekrytointi, ympäristö- ja terveystarkastaja
10.6.2016
Bildningsnämnden / Sivistyslautakunta
Protokollet från sammanträdet 8.6 finns framlagt 16.6/ Kokouspöytäkirja 8.6 pidetään nähtävillä 16.6.
14.6.2016
Samhällsbyggnad / Yhdyskuntarakentaminen
Gaturitningar, Lundvägen i Toby samt Agnesvägen och Olavsvägen i Smedsby/ Katupiirustukset, Lundintie Tuovilassa sekä Agnesintielle ja Olavintielle Sepänkylässä
14.6.2016
Vasaregionens avfallsnämnd / Vaasan seudun jätelautakunta
Vasaregionens avfallsnämnds protokoll 7.6.2016 / Vaasan seudun jätelautakunnan kokouspöytäkirja 7.6.2016
15.6.2016
Planläggningsavdelningen / Kaavoitusosasto
Ändring av detaljplan för kv. 17-18 i Smedsby / Asemakaavan muutos korttelissa 17-18 Sepänkylässä
16.6.2016
Kommunstyrelsen / Kunnanhallitus
Godkänd ändring av detaljplan i del av kvarter 620 på Fattigmarksvägen / Hyväksytty asemakaavan muutos osassa korttelia 620 Köyhäinmaidentiellä
16.6.2016
Vårdnämnden / Hoivalautakunta
Hälsovårdsverksamheten i Korsholm och Vörå sommaren 2016 / Terveydenhuollon toiminta Mustasaaressa ja Vöyrillä
kesällä 2016

17.6.2016
Ekonomidirektören / Talousjohtaja
Information om arbetsplatser med lönesubvention och arbetsprövningsplatser / Tietoja palkkatukityöpaikoista ja työkokeilupaikoista
21.6.2016
Miljösektionen / Ympäristöjaosto
Miljösektionens meddelande om miljötillstånd / Ympäristöjaoston ilmoitus ympäristöluvista
21.6.2016
Kommunstyrelsen / Kunnanhallitus
Kungörelserna finns framlagda vid huvudbibliotekt under Ämbetshusets stängning 11-29.7.2016 / Kuulutukset ovat nähtävillä pääkirjastossa virastotalon ollessa kiinni 11-29.7.2016
22.6.2016
Kultur- och fritid / Kulttuuri- ja vapaa-aika
Rekrytering av timlärare/hobbyverksmahetsledare/Rekrytointi, tuntiopettajia/ harrasteohjaajia
22.6.2016
Samhällsbyggnad / Yhdyskuntarakentaminen
Gaturitningar, ändring och utvidgning av detaljplan för Petsmo strandområde/ Katupiirustukset, Petsmon ranta-alueen asemakaavan muutos ja laajennus
22.6.2016
Vårdnämnden / Hoivalautakunta
Rekrytering, vikariat som talterapeut / Rekrytointi, puheterapeutin sijaisuus
22.6.2016
Vårdnämnden / Hoivalautakunta
Rekrytering,en koordinerande sjukskötare / Rekrytointi, koordinoiva sairaanhoitaja
23.6.2016
Vårdnämnden / Hoivalautakunta
Rekrytering, hälsovårdare / Rekrytointi, terveydenhpitajia
27.6.2016
Byggnadsnämnden/Rakennuslautakunta
Byggnadsnämndens meddelande om marktäktstillstånd/ Rakennuslautakunnan ilmoitus maa-ainesluvista
27.6.2016
Byggnadsnämnden/Rakennuslautakunta
Byggnadsnämndens meddelande om undantagslov/ Rakennuslautakunnan ilmoitus poikkeusluvista
27.6.2016
Byggnadsnämnden/Rakennuslautakunta
Byggnadsnämndens meddelande om bygglov etc./Rakennuslautakunnan ilmoitus rakennusluvista ym.
27.6.2016
Byggnadsinspektören/Rakennustarkastaja
Meddelande om bygglov / Ilmoitus rakennusluvista
27.6.2016
Byggnadsinspektören/Rakennustarkastaja
Meddelande om åtgärdstillstånd / Ilmoitus toimepideluvista
27.6.2016
Planläggningsavdelningen / Kaavoitusosasto
Ändring av detaljplan, Smedsby centrum I / Asemakaavan muutos, Sepänkylän keskusta I
29.6.2016
Socialvårdstjänsterna / Sosiaalipalvelut
Rekrytering, ansvarig sjukskötre Helmiina / Rekrytointi, vastaava sairaanhoitaja Helmiina
29.6.2016
Socialvårdstjänsterna / Sosiaalipalvelut
Rekrytering, närvårdare 75 % Elviraboendet / Rekrytointi, lähihoitaja 75 % Elvira-koti
29.6.2016
Socialvårdstjänsterna / Sosiaalipalvelut
Rekrytering, närvårdare 75 % Hanneshemmet / Rekrytointi, lähihoitaja 75 % Hanneskoti
29.6.2016
Socialvårdstjänsterna / Sosiaalipalvelut
Rekrytering, närvårdare 75 % Solgård / Rekrytointi, lähihoitaja 75 % Solgård
30.6.2016
Planläggningsavdelningen / Kaavoitusosasto
Ändring av stranddetaljplanen för del av Bastuholmens stranddetaljplan i Petsmo / Petsmon Bastuholmenin ranta-asemakaavan osittainen muutos
28.7.2016
Kommunstyrelsen / Kunnanhallitus
Ändring av detaljplan i del av kvarter 620 på Fattigmarksvägen träder i kraft 29.7 / Asemakaavan muutos osassa korttelia 620 Köyhäinmaidentiellä tulee voimaan 29.7.
4.8.2016
Regionförvaltningsverket / Aluehallintovirasto
Beslut enligt miljöskyddslagen, Ab Stormossen Oy/ Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Ab Stormossen Oy
4.8.2016
Bildningsnämnden / Sivistyslautakunta
Bildningsnämndens sammanträden hösten 2016 / Sivistyslautakunnan kokoukset syksyllä 2016
12.8.2016
Räddningsdirektörerna/ Pelastusjohtajat
Användning av fyrverkeripjäser under Veneziaden och villaavslutningen/ Ilotulitteiden käyttö Venetsialaisissa ja huvilakauden
päättäjäisissä

12.8.2016
Samhällsbyggnad/ Yhdyskuntarakentaminen
Rekrytering, Fastighetschef / Rekrytointi, Kiinteistöpäällikkö
23.8.2016
Äldreomsorg och hemservice/ Vanhustenhuolto ja kotipalvelu
Rekrytering, vårdbiträde/ Rekrytointi, hoitoapulainen
24.8.2016
Bildningsnämnden
Rekrytering, rektor till gymnasiet
24.8.2016
Kommunfullmäktiges ordförande/Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kommunfullmäktige sammanträder 1.9 kl. 17.00/ Kunnanvaltuusto kokoontuu 1.9 klo 17.00.
25.8.2016
NTM-centralen / ELY-keskus
Samråd om miljöministeriets förslag till statsrådets beslut om vissa områden som ska ingå i Finlands förslag och anmälan beträffande Europeiska unionens Natura 2000-nätverk
29.8.2016
Ledande byggnadsinspektör/ Johtava rakennustarkastaja
Meddelande om åtägärdstillstånd/ Ilmoitus toimenpideluvista
29.8.2016
Ledande byggnadsinspektör/ Johtava rakennustarkastaja
Meddelande om bygglov/ Ilmoitus rakennusluvista
29.8.2016
Byggnadsnämnden / Rakennuslautakunta
Meddelande om undantagslov/ Ilmoitus poikkeusluvista
29.8.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelande om åtgärdstillstånd/ Ilmoitus toimenpideluvista
30.8.2016
Byggnadsnämnden/ Rakennuslautakunta
Meddelande om bygglov/ Ilmoitus rakennusluvista
30.8.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelande om bygglov/ Ilmoitus rakennusluvista
1.9.2016
Västkustens tillsynsnämnd/ Länsirannikon valvontalautakunta
Ändring av sammanträdesdatum för Västkustens tillsynsnämnd/ Länsirannikon valvontalautakunnan kokouspäivä on muuttunut
7.9.2016
Planläggningsavdelningen / Kaavoitusosasto
Detaljplan för Norrskogen, Tölby / Norrskogenin asemakaava, Tölby
7.9.2016
Vasaregionens avfallsnämnd / Vaasan seudun jätelautakunta
Vasaregionens avfallsnämnds protokoll 30.8.2016 / Vaasan seudun jätelautakunnan kokouspöytäkirja 30.8.2016
8.9.2016
Kommunstyrelsen / Kunnanhallitus
Kommunfullmäktige har 1.9.2016 godkänt: Revidering av delgeneralplanen i Smedsby/Kunnanvaltuusto on 1.9.2016 hyväksynyt: Sepänkylän osayleiskaavan tarkistaminen
13.9.2016
Planläggningsavdelningen/ Kaavoitusosasto
Förslag, Delgeneralplan för Märkenkall vindkraftspark / Kaavaehdotus, Merkkikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava
14.9.2016
Sekt. för städ- och matservice/Siivous- ja ruokapalvelujosto
Protokollet från sammanträdet 8.9 läggs fram 16.9/Kokouspöytäkirja 8.9 pidetään nähtävillä 16.9.
20.9.2016
Planläggningsavdelningen / Kaavoitusosasto
Ändring av detaljplan för Tuovilan koulu/ Tuovilan koulun asemakaavan muutos
20.9.2016
Vasaregionens avfallsnämnd/ Vaasan seudun jätelautakunta
Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 13.9.2016/ Vasaregionens avfallsnämnds protokoll 13.9.2016
22.9.2016
KF ordförande / KV puheenjohtaja
Kommunfullmäktige sammanträder 29.9 kl. 17.00 / Kunnanvaltuusto kokoontuu 29.9 klo 17.00.
27.9.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelande om åtgärdstillstånd/ Ilmoitus tiomenpideluvista
27.9.2016
Byggnadsinspektören / Rakennustarkastaja
Meddelande om bygglov/ ilmoitus rakennusluvista
27.9.2016
Byggnadsnämnden / Rakennuslautakunta
Meddelande om bygglov/ Ilmoitus rakennusluvista
27.9.2016
Byggnadsnämnden/ Rakennuslautakunta
Meddelande om undantagslov / Ilmoiuts poikkeusluvista
30.9.2016
Regionförvaltningsverket/ Aluehallintovirasto
Westenergy Ab:s ansökan om ändring av miljötillstånd/ Westenergy Oy:n hakemus ympäristöluvan muuttamisesta


30.9.2016
NTM-centralen / ELY-keskus
MKB-kungörelse, Vasa hamnväg/ YVA-kuulutus, Vaasan satamatie
6.10.2016
Regionförvaltningsverket/ Aluehallintovirasto
Ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen, WestFarm Ab / Ympäristösuojelulain mukainen lupahakemus, WestFarm Oy
11.10.2016
Revisionsnämnden / Tarkastuslautakunta
Revisionsnämnden sammanträder 11.10, protokollet läggs fram 20.10 / Tarkastuslautakunta kokoontuu 11.10, kokouspöytäkirja pidetään nähävillä 20.10.
14.10.2016
TUKES
Säkerhets- och kemikalieverkets kungörelse/ Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kuuluutus
24.10.2016
Byggnadsnämnden/Rakennuslautakunta
Meddelande om bygglov/ Ilmoitus rakennusluvista
24.10.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelande om bygglov/ Ilmoitus rakennusluvista
24.10.2016
Planläggningsavdelningen/ Kaavoitusosasto
Lediga radhustomter i Smedsby och Toby / Rivitalotontteja haettavana Sepänkylästä ja Tuovilasta
24.10.2016
Planläggningavdelningen/ Kaavoitusosasto
Lediga småhustomter i Smedsby/ Pientalotontteja haettavana Sepänkylästä
25.10.2016
Vasaregionens avfallsnämnd/ Vaasan seudun jätelautakunta
Vasaregionens avfallsnämnds protokoll läggs fram 26.10/ Vaasan seudun jätelautakunnan kokouspöytäkirja pidetään nähtävillä 26.10.
25.10.2016
Byggnadsnämnden/Rakennuslautakunta
Meddelande om åtgärdstillstånd/Ilmoitus toimenpideluvista
25.10.2016
Byggnadsinspektören/Rakennustarkastaja
Meddelande om åtgärdstillstånd / Ilmoitus toimenpideluvista
25.10.2016
Miljösektionen/ Ympäristöjaosto
Meddelande om miljötillstånd/ Ilmoitus ympäristöluvista
26.10.2016
KF:s ordförande / Kv:n puheenjohtaja
Kommunfullmäktige sammanträder 3.11.2016 kl. 16 / Kunnanvaltuusto kokoontuu 3.11 klo 16
27.10.2016
Samhällsbyggnad / Yhdyskuntarakentaminen
Rekrytering, projekteringsingenjör för husbyggnad/ Rekrytointi, talonrakennuksen rakennuttajainsinööri
31.10.2016
Kultur- och fritidsnämnden/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun
Kultur- och fritidsnämnden utlyser Finland 100-specialbidrag/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta julistaa haettavaksi Suomi 100 -erityisavustuksen
1.11.2016
Planläggningsavdelningen / Kaavoitusosasto
Följande förslag till planer är offentligt framlagda / Seuraavat kaavaehdotukset ovat julkisesti nähtävillä.
1.11.2016
Planläggningsavdelningen/ Kaavoitusosasto
Program för deltagande och bedömning:Delgeneralplan för Karperö-Singsby / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: Karperön-Singsbyn osayleiskaava
1.11.2016
Koncernförvaltningen
Rekrytering, vikariat som ansvarig servicerådgivare
2.11.2016
Grindvägens väglag
Kallelse till årsstämma 16.11.2016
7.11.2016
Västkustens tillsynsnämnd/ Länsirannikon valvontalautakunta
Rekrytering, Tillsynsveterinär med placeringsort Korsholm/Rekrytointi, Valvontaeläinlääkäri,
sijoituspaikkana Mustasaari.

7.11.2016
Västkustens tillsynsnämnd/ Länsirannikon valvontalautakunta
Rekrytering, Kommunalveterinär
med placering i Kristinestad/ Rekrytointi, Kunnalliseläinlääkäri, sijoituspaikkana Kristiinankaupunki

9.11.2016
Kommunfullmäktiges ordförande/Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kommunfullmäktige sammanträder 17.11.2016 kl. 13.00 / Kunnanvaltuusto kokoontuu 17.11.2016 klo 13.00
14.11.2016
Kultur- och fritid/ Kulttuuri- ja vapaa-
Idorttspremieringar, årets eldsjäl och årets kulturperson/Urheilijoiden palkitsiminen, kunnon kuntalainen ja vuoden kulttuuripersoona
16.11.2016
Revisionsnämnden / Tarkastuslautakunta
Revisionsnämndens protokoll 9.11 läggs fram 17.11 / Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirja 9.11 pidetään nähtävillä 17.11
16.11.2016
Regionförvaltningsverket / Aluehallintovirasto
Vattenlagsenlig tillståndsansökan / Vesilain mukainen lupahakemus
21.11.2016
Bildningstjänster/ Sivistyspalvelut
Rekrytering, Bibliotekarie / Rekrytointi, Kirjastonhoitaja
21.11.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelande om åtgärdstillstånd/ Ilmoitus toimenpideluvista
21.11.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelande om bygglov / Ilmoitus rakennusluvista
21.11.2016
Byggnadsnämnden / Rakennuslautakunta
Meddelande om bygglov / Ilmoitus rakennusluvista
22.11.2016
Planläggningen/ Kaavoitusosasto
Detaljplan för Vassor farmområde / Vassorin tarha-alueen asemakaava
22.11.2016
Västkustens tillsynsnämnd/ Länsirannikon valvontalautakunta
Hälsovårdsnämndens uppdatering av tillsynsplan / Ympäristöterveydenhuollon päivitetty valvontasuunnitelma
23.11.2016
NTM-centralen
Förbättring av dikningen på lv Replot-Sommarösund
24.11.2016
Sivistysjotaja
Rekrytointi, Koulukuraattorin sijaisuus
28.11.2016
Västkustens tillsynsnämnd / Länsirannikon valvontalautakunta
Avgiftstaxa för miljöhälsovården/ Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa
30.11.2016
Revisionsnämnden / Tarkastuslautakunta
Protokollet från 22.11 läggs fram 1.12/ Kokouspöytäkirja 22.11 pidetään nähtävillä 1.12
30.11.2016
Revisionsnämnden/ Tarkastuslautakunta
Protokollet 30.11 läggs fram 8.12/ Kokouspöytäkirja 30.11 pidetään nähtävillä 8.12.
30.11.2016
Vasaregionens avfallsnämnd/ Vaasan seudun jätelautakunta
Vasaregionens avfallsnämnds protokoll 22.11 är framlagd 30.11/ Vaasan seudun jätelautakunnan kokouspöytäkirja 22.11 pidetään nähtävillä 30.11.
1.12.2016
Kommunfullmäktiges ordförande/Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kommunfullmäktige sammanträder 8.12.2016/Kunnanvaltuusto kokoontuu 8.12.2106
1.12.2016
Vasaregionens avfallsnämn/ Vaasan seudun jätelautakunta
Förslag avfallsbestämmelser och fastställande av avfallshanteringens servicegrad 2017-2019
1.12.2016
Samhällsbyggnad/ Yhdyskuntarakentaminen
Gaturitningar för Herrgårdsdalen och Åkerdalen vid Gädda II-detaljplaneområdet/Herrgårdinlaakson ja Peltolaakson katupiirustukset Gädda II -asemakaava-alueella
1.12.2016
Vasa förvaltningsdomstol
Meddelande om beslut: Besävr i ett vattenhushållningsärende
12.12.2016
Samhällsbyggnad/ Yhdyskuntarakentaminen
Gaturitningar för detaljplaneområdet Hemskog / Kotimetsä I -asemakaava-alueen katupiirustukset
12.12.2016
NTM-centralen / ELY-keskus
Beslut,Märkenkall vindkraftspark, miljökonsekvensbedömning/ Päätös, Merkkikallion tuulivoimapuisto, ympäristövaikutusten arviointimenettely
13.12.2016
Miljösektionen / Ympäristöjaosto
Meddelande om miljötillstånd / Ilmoitus ympäristöluvista
15.12.2016
Kommunstyrlesen/ Kunnahallitus
Godkänd plan, Ändring av detaljplan Smedesby centrum I/ Hyväksytty kaava, Aseamakaavan muutos, Sepänkylän keskusta I
16.12.2016
Sekt. för städ- och matservice/Siivous- ja ruokapalvelujaost
Sektionen för städ- och matservices protokoll 15.12 är framlagt 23.12/ Siivous- ja ruokapalvelujaoston pöytäkirja 15.12 pidetään nähtävillä 23.12.
16.12.2016
Samhällsbyggnad/ Yhdyskuntarakentaminen
Rekrytering, projekteringsingenjör för husbyggnad/ Rekrytointi, talonrakennuksen rakennuttajainsinööri
16.12.2016
Västkustens tillsynsnämnd/ Länsirannikon valvontalautakunta
Rekrytering, kommunalveterinär med placering i Kristinestad/ Rekrytointi, kunnaneläinlääkäri,
sijoituspaikkana Kristiinankaupunki.

16.12.2016
Äldreomsorg och hemservice/ Vanhustenhuolto ja kotipalvelu
Rekrytering, närvårdare/ Rekrytointi, lähihoitaja
19.12.2016
Byggnadsnämnden / Rakennuslautakunta
Meddelande om undantagslov/ Ilmoitus toimenpideluvista
19.12.2016
Byggnadsnämnden / Rakennuslautakunta
Meddelande om bygglov/ Ilmoitus rakennusluvista
19.12.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelan om bygglov/ Ilmoitus rakennusluvista
19.12.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelande om åtgärdstillstånd/ Ilmoitus toimenpideluvista
28.12.2016
Bildningstjänster
Rekrytering, Skolgångsbiträde till Vallgrund skola.
« Tillbaka