Kungörelser

Sökresultat:

Datum Avsändare Ärende
24.10.2016
Byggnadsnämnden/Rakennuslautakunta
Meddelande om bygglov/ Ilmoitus rakennusluvista
24.10.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelande om bygglov/ Ilmoitus rakennusluvista
24.10.2016
Planläggningsavdelningen/ Kaavoitusosasto
Lediga radhustomter i Smedsby och Toby / Rivitalotontteja haettavana Sepänkylästä ja Tuovilasta
24.10.2016
Planläggningavdelningen/ Kaavoitusosasto
Lediga småhustomter i Smedsby/ Pientalotontteja haettavana Sepänkylästä
25.10.2016
Vasaregionens avfallsnämnd/ Vaasan seudun jätelautakunta
Vasaregionens avfallsnämnds protokoll läggs fram 26.10/ Vaasan seudun jätelautakunnan kokouspöytäkirja pidetään nähtävillä 26.10.
25.10.2016
Byggnadsnämnden/Rakennuslautakunta
Meddelande om åtgärdstillstånd/Ilmoitus toimenpideluvista
25.10.2016
Byggnadsinspektören/Rakennustarkastaja
Meddelande om åtgärdstillstånd / Ilmoitus toimenpideluvista
25.10.2016
Miljösektionen/ Ympäristöjaosto
Meddelande om miljötillstånd/ Ilmoitus ympäristöluvista
26.10.2016
KF:s ordförande / Kv:n puheenjohtaja
Kommunfullmäktige sammanträder 3.11.2016 kl. 16 / Kunnanvaltuusto kokoontuu 3.11 klo 16
27.10.2016
Samhällsbyggnad / Yhdyskuntarakentaminen
Rekrytering, projekteringsingenjör för husbyggnad/ Rekrytointi, talonrakennuksen rakennuttajainsinööri
31.10.2016
Kultur- och fritidsnämnden/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun
Kultur- och fritidsnämnden utlyser Finland 100-specialbidrag/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta julistaa haettavaksi Suomi 100 -erityisavustuksen
1.11.2016
Planläggningsavdelningen / Kaavoitusosasto
Följande förslag till planer är offentligt framlagda / Seuraavat kaavaehdotukset ovat julkisesti nähtävillä.
1.11.2016
Planläggningsavdelningen/ Kaavoitusosasto
Program för deltagande och bedömning:Delgeneralplan för Karperö-Singsby / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: Karperön-Singsbyn osayleiskaava
1.11.2016
Koncernförvaltningen
Rekrytering, vikariat som ansvarig servicerådgivare
2.11.2016
Grindvägens väglag
Kallelse till årsstämma 16.11.2016
7.11.2016
Västkustens tillsynsnämnd/ Länsirannikon valvontalautakunta
Rekrytering, Tillsynsveterinär med placeringsort Korsholm/Rekrytointi, Valvontaeläinlääkäri,
sijoituspaikkana Mustasaari.

7.11.2016
Västkustens tillsynsnämnd/ Länsirannikon valvontalautakunta
Rekrytering, Kommunalveterinär
med placering i Kristinestad/ Rekrytointi, Kunnalliseläinlääkäri, sijoituspaikkana Kristiinankaupunki

9.11.2016
Kommunfullmäktiges ordförande/Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kommunfullmäktige sammanträder 17.11.2016 kl. 13.00 / Kunnanvaltuusto kokoontuu 17.11.2016 klo 13.00
14.11.2016
Kultur- och fritid/ Kulttuuri- ja vapaa-
Idorttspremieringar, årets eldsjäl och årets kulturperson/Urheilijoiden palkitsiminen, kunnon kuntalainen ja vuoden kulttuuripersoona
16.11.2016
Revisionsnämnden / Tarkastuslautakunta
Revisionsnämndens protokoll 9.11 läggs fram 17.11 / Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirja 9.11 pidetään nähtävillä 17.11
16.11.2016
Regionförvaltningsverket / Aluehallintovirasto
Vattenlagsenlig tillståndsansökan / Vesilain mukainen lupahakemus
21.11.2016
Bildningstjänster/ Sivistyspalvelut
Rekrytering, Bibliotekarie / Rekrytointi, Kirjastonhoitaja
21.11.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelande om åtgärdstillstånd/ Ilmoitus toimenpideluvista
21.11.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelande om bygglov / Ilmoitus rakennusluvista
21.11.2016
Byggnadsnämnden / Rakennuslautakunta
Meddelande om bygglov / Ilmoitus rakennusluvista
22.11.2016
Planläggningen/ Kaavoitusosasto
Detaljplan för Vassor farmområde / Vassorin tarha-alueen asemakaava
22.11.2016
Västkustens tillsynsnämnd/ Länsirannikon valvontalautakunta
Hälsovårdsnämndens uppdatering av tillsynsplan / Ympäristöterveydenhuollon päivitetty valvontasuunnitelma
23.11.2016
NTM-centralen
Förbättring av dikningen på lv Replot-Sommarösund
24.11.2016
Sivistysjotaja
Rekrytointi, Koulukuraattorin sijaisuus
28.11.2016
Västkustens tillsynsnämnd / Länsirannikon valvontalautakunta
Avgiftstaxa för miljöhälsovården/ Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa
30.11.2016
Revisionsnämnden / Tarkastuslautakunta
Protokollet från 22.11 läggs fram 1.12/ Kokouspöytäkirja 22.11 pidetään nähtävillä 1.12
30.11.2016
Revisionsnämnden/ Tarkastuslautakunta
Protokollet 30.11 läggs fram 8.12/ Kokouspöytäkirja 30.11 pidetään nähtävillä 8.12.
30.11.2016
Vasaregionens avfallsnämnd/ Vaasan seudun jätelautakunta
Vasaregionens avfallsnämnds protokoll 22.11 är framlagd 30.11/ Vaasan seudun jätelautakunnan kokouspöytäkirja 22.11 pidetään nähtävillä 30.11.
1.12.2016
Kommunfullmäktiges ordförande/Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kommunfullmäktige sammanträder 8.12.2016/Kunnanvaltuusto kokoontuu 8.12.2106
1.12.2016
Vasaregionens avfallsnämn/ Vaasan seudun jätelautakunta
Förslag avfallsbestämmelser och fastställande av avfallshanteringens servicegrad 2017-2019
1.12.2016
Samhällsbyggnad/ Yhdyskuntarakentaminen
Gaturitningar för Herrgårdsdalen och Åkerdalen vid Gädda II-detaljplaneområdet/Herrgårdinlaakson ja Peltolaakson katupiirustukset Gädda II -asemakaava-alueella
1.12.2016
Vasa förvaltningsdomstol
Meddelande om beslut: Besävr i ett vattenhushållningsärende
12.12.2016
Samhällsbyggnad/ Yhdyskuntarakentaminen
Gaturitningar för detaljplaneområdet Hemskog / Kotimetsä I -asemakaava-alueen katupiirustukset
12.12.2016
NTM-centralen / ELY-keskus
Beslut,Märkenkall vindkraftspark, miljökonsekvensbedömning/ Päätös, Merkkikallion tuulivoimapuisto, ympäristövaikutusten arviointimenettely
13.12.2016
Miljösektionen / Ympäristöjaosto
Meddelande om miljötillstånd / Ilmoitus ympäristöluvista
15.12.2016
Kommunstyrlesen/ Kunnahallitus
Godkänd plan, Ändring av detaljplan Smedesby centrum I/ Hyväksytty kaava, Aseamakaavan muutos, Sepänkylän keskusta I
16.12.2016
Sekt. för städ- och matservice/Siivous- ja ruokapalvelujaost
Sektionen för städ- och matservices protokoll 15.12 är framlagt 23.12/ Siivous- ja ruokapalvelujaoston pöytäkirja 15.12 pidetään nähtävillä 23.12.
16.12.2016
Samhällsbyggnad/ Yhdyskuntarakentaminen
Rekrytering, projekteringsingenjör för husbyggnad/ Rekrytointi, talonrakennuksen rakennuttajainsinööri
16.12.2016
Västkustens tillsynsnämnd/ Länsirannikon valvontalautakunta
Rekrytering, kommunalveterinär med placering i Kristinestad/ Rekrytointi, kunnaneläinlääkäri,
sijoituspaikkana Kristiinankaupunki.

16.12.2016
Äldreomsorg och hemservice/ Vanhustenhuolto ja kotipalvelu
Rekrytering, närvårdare/ Rekrytointi, lähihoitaja
19.12.2016
Byggnadsnämnden / Rakennuslautakunta
Meddelande om undantagslov/ Ilmoitus toimenpideluvista
19.12.2016
Byggnadsnämnden / Rakennuslautakunta
Meddelande om bygglov/ Ilmoitus rakennusluvista
19.12.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelan om bygglov/ Ilmoitus rakennusluvista
19.12.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelande om åtgärdstillstånd/ Ilmoitus toimenpideluvista
28.12.2016
Bildningstjänster
Rekrytering, Skolgångsbiträde till Vallgrund skola.
« Tillbaka