Kungörelser

Sökresultat:

Datum Avsändare Ärende
25.5.2016
Vårdnämnden / Hoivalautakunta
Rekrytering, vikariat som talterapeut / Rekrytointi, puheterapeutin sijaisuus
25.5.2016
Bildningsnämnden
Familjedagvårdare till Solf/ Tölby området
26.5.2016
Regionförvaltningsverket / Aluehallintovirasto
Beslut enligt miljöskyddslagen, Stormossen Ab/ Ympäristösuojelulain mukainen päätös, Stormossen Oy
26.5.2016
Kommunstyrelsen / Kunnanhallitus
Rekrytering, Bildningsdirektör / Rekrytointi, Sivistysjohtaja
26.5.2016
Regionförvaltningsverket / Aluehallintovirasto
Beslut enligt miljöskyddslagen, Finavia Abp / Ympäristösuojelulain mukainen päätös, Finavia Oy
27.5.2016
Päivähoidon päällikkö
Päiväkoti Kuperkeikka hakee lastentarhanopettajaa.
27.5.2016
Päivähoidon päällikkö
Päiväkoti Kukkula hakee lastentarhanopettajaa.
30.5.2016
Samhällsbyggnadsnämnden/Yhdyskuntarakentamisenlautakunta
Företagstomter i Korsholm / Yritystontteja Mustasaaressa
31.5.2016
Regionförvaltningsverket / Aluehallintovirasto
Beslut enligt miljöskyddslagen, / Ympäristösuojelulain mukainen päätös, EPV Bioturve Oy
2.6.2016
Bildningsnämnden
Infotillfälle angående förhandsplaneringen av Kvevlax lärcenter
2.6.2016
Kommunfullmäktiges ordförande/Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kommunfullmäktige sammanträder 9.6.2016 / Kunnanvaltuusto kokoontuu 9.6.2016
3.6.2016
Socialnämnden / Sosiaalilautakunta
Rekrytering, vikariat som dagcenterledare / Rekrytointi, päiväkeskusohjaajan sijaisuus
8.6.2016
Planläggningsavdelningen / Kaavoitusosasto
Förslag till detaljplan, Trollkuniback i Singsby/ Kaavaehdotus, Trollkunibackin asemakaava Singsbyyssä
9.6.2016
Sivistyslautakunta
Rekrytointi, Tuntiopettaja (erityisopetus), Keskuskoulu
10.6.2016
Västkustens tillsynsnämnd/ Länsirannikon valvontalautakunta
Rekrytering, miljö- och hälsoinspektör / Rekrytointi, ympäristö- ja terveystarkastaja
10.6.2016
Bildningsnämnden / Sivistyslautakunta
Protokollet från sammanträdet 8.6 finns framlagt 16.6/ Kokouspöytäkirja 8.6 pidetään nähtävillä 16.6.
14.6.2016
Samhällsbyggnad / Yhdyskuntarakentaminen
Gaturitningar, Lundvägen i Toby samt Agnesvägen och Olavsvägen i Smedsby/ Katupiirustukset, Lundintie Tuovilassa sekä Agnesintielle ja Olavintielle Sepänkylässä
14.6.2016
Vasaregionens avfallsnämnd / Vaasan seudun jätelautakunta
Vasaregionens avfallsnämnds protokoll 7.6.2016 / Vaasan seudun jätelautakunnan kokouspöytäkirja 7.6.2016
15.6.2016
Planläggningsavdelningen / Kaavoitusosasto
Ändring av detaljplan för kv. 17-18 i Smedsby / Asemakaavan muutos korttelissa 17-18 Sepänkylässä
16.6.2016
Kommunstyrelsen / Kunnanhallitus
Godkänd ändring av detaljplan i del av kvarter 620 på Fattigmarksvägen / Hyväksytty asemakaavan muutos osassa korttelia 620 Köyhäinmaidentiellä
16.6.2016
Vårdnämnden / Hoivalautakunta
Hälsovårdsverksamheten i Korsholm och Vörå sommaren 2016 / Terveydenhuollon toiminta Mustasaaressa ja Vöyrillä
kesällä 2016

17.6.2016
Ekonomidirektören / Talousjohtaja
Information om arbetsplatser med lönesubvention och arbetsprövningsplatser / Tietoja palkkatukityöpaikoista ja työkokeilupaikoista
21.6.2016
Miljösektionen / Ympäristöjaosto
Miljösektionens meddelande om miljötillstånd / Ympäristöjaoston ilmoitus ympäristöluvista
21.6.2016
Kommunstyrelsen / Kunnanhallitus
Kungörelserna finns framlagda vid huvudbibliotekt under Ämbetshusets stängning 11-29.7.2016 / Kuulutukset ovat nähtävillä pääkirjastossa virastotalon ollessa kiinni 11-29.7.2016
22.6.2016
Kultur- och fritid / Kulttuuri- ja vapaa-aika
Rekrytering av timlärare/hobbyverksmahetsledare/Rekrytointi, tuntiopettajia/ harrasteohjaajia
22.6.2016
Samhällsbyggnad / Yhdyskuntarakentaminen
Gaturitningar, ändring och utvidgning av detaljplan för Petsmo strandområde/ Katupiirustukset, Petsmon ranta-alueen asemakaavan muutos ja laajennus
22.6.2016
Vårdnämnden / Hoivalautakunta
Rekrytering, vikariat som talterapeut / Rekrytointi, puheterapeutin sijaisuus
22.6.2016
Vårdnämnden / Hoivalautakunta
Rekrytering,en koordinerande sjukskötare / Rekrytointi, koordinoiva sairaanhoitaja
23.6.2016
Vårdnämnden / Hoivalautakunta
Rekrytering, hälsovårdare / Rekrytointi, terveydenhpitajia
27.6.2016
Byggnadsnämnden/Rakennuslautakunta
Byggnadsnämndens meddelande om marktäktstillstånd/ Rakennuslautakunnan ilmoitus maa-ainesluvista
27.6.2016
Byggnadsnämnden/Rakennuslautakunta
Byggnadsnämndens meddelande om undantagslov/ Rakennuslautakunnan ilmoitus poikkeusluvista
27.6.2016
Byggnadsnämnden/Rakennuslautakunta
Byggnadsnämndens meddelande om bygglov etc./Rakennuslautakunnan ilmoitus rakennusluvista ym.
27.6.2016
Byggnadsinspektören/Rakennustarkastaja
Meddelande om bygglov / Ilmoitus rakennusluvista
27.6.2016
Byggnadsinspektören/Rakennustarkastaja
Meddelande om åtgärdstillstånd / Ilmoitus toimepideluvista
27.6.2016
Planläggningsavdelningen / Kaavoitusosasto
Ändring av detaljplan, Smedsby centrum I / Asemakaavan muutos, Sepänkylän keskusta I
29.6.2016
Socialvårdstjänsterna / Sosiaalipalvelut
Rekrytering, ansvarig sjukskötre Helmiina / Rekrytointi, vastaava sairaanhoitaja Helmiina
29.6.2016
Socialvårdstjänsterna / Sosiaalipalvelut
Rekrytering, närvårdare 75 % Elviraboendet / Rekrytointi, lähihoitaja 75 % Elvira-koti
29.6.2016
Socialvårdstjänsterna / Sosiaalipalvelut
Rekrytering, närvårdare 75 % Hanneshemmet / Rekrytointi, lähihoitaja 75 % Hanneskoti
29.6.2016
Socialvårdstjänsterna / Sosiaalipalvelut
Rekrytering, närvårdare 75 % Solgård / Rekrytointi, lähihoitaja 75 % Solgård
30.6.2016
Planläggningsavdelningen / Kaavoitusosasto
Ändring av stranddetaljplanen för del av Bastuholmens stranddetaljplan i Petsmo / Petsmon Bastuholmenin ranta-asemakaavan osittainen muutos
28.7.2016
Kommunstyrelsen / Kunnanhallitus
Ändring av detaljplan i del av kvarter 620 på Fattigmarksvägen träder i kraft 29.7 / Asemakaavan muutos osassa korttelia 620 Köyhäinmaidentiellä tulee voimaan 29.7.
4.8.2016
Regionförvaltningsverket / Aluehallintovirasto
Beslut enligt miljöskyddslagen, Ab Stormossen Oy/ Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Ab Stormossen Oy
4.8.2016
Bildningsnämnden / Sivistyslautakunta
Bildningsnämndens sammanträden hösten 2016 / Sivistyslautakunnan kokoukset syksyllä 2016
12.8.2016
Räddningsdirektörerna/ Pelastusjohtajat
Användning av fyrverkeripjäser under Veneziaden och villaavslutningen/ Ilotulitteiden käyttö Venetsialaisissa ja huvilakauden
päättäjäisissä

12.8.2016
Samhällsbyggnad/ Yhdyskuntarakentaminen
Rekrytering, Fastighetschef / Rekrytointi, Kiinteistöpäällikkö
23.8.2016
Äldreomsorg och hemservice/ Vanhustenhuolto ja kotipalvelu
Rekrytering, vårdbiträde/ Rekrytointi, hoitoapulainen
24.8.2016
Bildningsnämnden
Rekrytering, rektor till gymnasiet
24.8.2016
Kommunfullmäktiges ordförande/Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kommunfullmäktige sammanträder 1.9 kl. 17.00/ Kunnanvaltuusto kokoontuu 1.9 klo 17.00.
25.8.2016
NTM-centralen / ELY-keskus
Samråd om miljöministeriets förslag till statsrådets beslut om vissa områden som ska ingå i Finlands förslag och anmälan beträffande Europeiska unionens Natura 2000-nätverk
29.8.2016
Ledande byggnadsinspektör/ Johtava rakennustarkastaja
Meddelande om åtägärdstillstånd/ Ilmoitus toimenpideluvista
29.8.2016
Ledande byggnadsinspektör/ Johtava rakennustarkastaja
Meddelande om bygglov/ Ilmoitus rakennusluvista
29.8.2016
Byggnadsnämnden / Rakennuslautakunta
Meddelande om undantagslov/ Ilmoitus poikkeusluvista
29.8.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelande om åtgärdstillstånd/ Ilmoitus toimenpideluvista
30.8.2016
Byggnadsnämnden/ Rakennuslautakunta
Meddelande om bygglov/ Ilmoitus rakennusluvista
30.8.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelande om bygglov/ Ilmoitus rakennusluvista
1.9.2016
Västkustens tillsynsnämnd/ Länsirannikon valvontalautakunta
Ändring av sammanträdesdatum för Västkustens tillsynsnämnd/ Länsirannikon valvontalautakunnan kokouspäivä on muuttunut
7.9.2016
Planläggningsavdelningen / Kaavoitusosasto
Detaljplan för Norrskogen, Tölby / Norrskogenin asemakaava, Tölby
7.9.2016
Vasaregionens avfallsnämnd / Vaasan seudun jätelautakunta
Vasaregionens avfallsnämnds protokoll 30.8.2016 / Vaasan seudun jätelautakunnan kokouspöytäkirja 30.8.2016
8.9.2016
Kommunstyrelsen / Kunnanhallitus
Kommunfullmäktige har 1.9.2016 godkänt: Revidering av delgeneralplanen i Smedsby/Kunnanvaltuusto on 1.9.2016 hyväksynyt: Sepänkylän osayleiskaavan tarkistaminen
13.9.2016
Planläggningsavdelningen/ Kaavoitusosasto
Förslag, Delgeneralplan för Märkenkall vindkraftspark / Kaavaehdotus, Merkkikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava
14.9.2016
Sekt. för städ- och matservice/Siivous- ja ruokapalvelujosto
Protokollet från sammanträdet 8.9 läggs fram 16.9/Kokouspöytäkirja 8.9 pidetään nähtävillä 16.9.
20.9.2016
Planläggningsavdelningen / Kaavoitusosasto
Ändring av detaljplan för Tuovilan koulu/ Tuovilan koulun asemakaavan muutos
20.9.2016
Vasaregionens avfallsnämnd/ Vaasan seudun jätelautakunta
Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 13.9.2016/ Vasaregionens avfallsnämnds protokoll 13.9.2016
22.9.2016
KF ordförande / KV puheenjohtaja
Kommunfullmäktige sammanträder 29.9 kl. 17.00 / Kunnanvaltuusto kokoontuu 29.9 klo 17.00.
27.9.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelande om åtgärdstillstånd/ Ilmoitus tiomenpideluvista
27.9.2016
Byggnadsinspektören / Rakennustarkastaja
Meddelande om bygglov/ ilmoitus rakennusluvista
27.9.2016
Byggnadsnämnden / Rakennuslautakunta
Meddelande om bygglov/ Ilmoitus rakennusluvista
27.9.2016
Byggnadsnämnden/ Rakennuslautakunta
Meddelande om undantagslov / Ilmoiuts poikkeusluvista
30.9.2016
Regionförvaltningsverket/ Aluehallintovirasto
Westenergy Ab:s ansökan om ändring av miljötillstånd/ Westenergy Oy:n hakemus ympäristöluvan muuttamisesta


30.9.2016
NTM-centralen / ELY-keskus
MKB-kungörelse, Vasa hamnväg/ YVA-kuulutus, Vaasan satamatie
6.10.2016
Regionförvaltningsverket/ Aluehallintovirasto
Ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen, WestFarm Ab / Ympäristösuojelulain mukainen lupahakemus, WestFarm Oy
11.10.2016
Revisionsnämnden / Tarkastuslautakunta
Revisionsnämnden sammanträder 11.10, protokollet läggs fram 20.10 / Tarkastuslautakunta kokoontuu 11.10, kokouspöytäkirja pidetään nähävillä 20.10.
14.10.2016
TUKES
Säkerhets- och kemikalieverkets kungörelse/ Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kuuluutus
24.10.2016
Byggnadsnämnden/Rakennuslautakunta
Meddelande om bygglov/ Ilmoitus rakennusluvista
24.10.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelande om bygglov/ Ilmoitus rakennusluvista
24.10.2016
Planläggningsavdelningen/ Kaavoitusosasto
Lediga radhustomter i Smedsby och Toby / Rivitalotontteja haettavana Sepänkylästä ja Tuovilasta
24.10.2016
Planläggningavdelningen/ Kaavoitusosasto
Lediga småhustomter i Smedsby/ Pientalotontteja haettavana Sepänkylästä
25.10.2016
Vasaregionens avfallsnämnd/ Vaasan seudun jätelautakunta
Vasaregionens avfallsnämnds protokoll läggs fram 26.10/ Vaasan seudun jätelautakunnan kokouspöytäkirja pidetään nähtävillä 26.10.
25.10.2016
Byggnadsnämnden/Rakennuslautakunta
Meddelande om åtgärdstillstånd/Ilmoitus toimenpideluvista
25.10.2016
Byggnadsinspektören/Rakennustarkastaja
Meddelande om åtgärdstillstånd / Ilmoitus toimenpideluvista
25.10.2016
Miljösektionen/ Ympäristöjaosto
Meddelande om miljötillstånd/ Ilmoitus ympäristöluvista
26.10.2016
KF:s ordförande / Kv:n puheenjohtaja
Kommunfullmäktige sammanträder 3.11.2016 kl. 16 / Kunnanvaltuusto kokoontuu 3.11 klo 16
27.10.2016
Samhällsbyggnad / Yhdyskuntarakentaminen
Rekrytering, projekteringsingenjör för husbyggnad/ Rekrytointi, talonrakennuksen rakennuttajainsinööri
31.10.2016
Kultur- och fritidsnämnden/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun
Kultur- och fritidsnämnden utlyser Finland 100-specialbidrag/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta julistaa haettavaksi Suomi 100 -erityisavustuksen
1.11.2016
Planläggningsavdelningen / Kaavoitusosasto
Följande förslag till planer är offentligt framlagda / Seuraavat kaavaehdotukset ovat julkisesti nähtävillä.
1.11.2016
Planläggningsavdelningen/ Kaavoitusosasto
Program för deltagande och bedömning:Delgeneralplan för Karperö-Singsby / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: Karperön-Singsbyn osayleiskaava
1.11.2016
Koncernförvaltningen
Rekrytering, vikariat som ansvarig servicerådgivare
2.11.2016
Grindvägens väglag
Kallelse till årsstämma 16.11.2016
7.11.2016
Västkustens tillsynsnämnd/ Länsirannikon valvontalautakunta
Rekrytering, Tillsynsveterinär med placeringsort Korsholm/Rekrytointi, Valvontaeläinlääkäri,
sijoituspaikkana Mustasaari.

7.11.2016
Västkustens tillsynsnämnd/ Länsirannikon valvontalautakunta
Rekrytering, Kommunalveterinär
med placering i Kristinestad/ Rekrytointi, Kunnalliseläinlääkäri, sijoituspaikkana Kristiinankaupunki

9.11.2016
Kommunfullmäktiges ordförande/Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kommunfullmäktige sammanträder 17.11.2016 kl. 13.00 / Kunnanvaltuusto kokoontuu 17.11.2016 klo 13.00
14.11.2016
Kultur- och fritid/ Kulttuuri- ja vapaa-
Idorttspremieringar, årets eldsjäl och årets kulturperson/Urheilijoiden palkitsiminen, kunnon kuntalainen ja vuoden kulttuuripersoona
16.11.2016
Revisionsnämnden / Tarkastuslautakunta
Revisionsnämndens protokoll 9.11 läggs fram 17.11 / Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirja 9.11 pidetään nähtävillä 17.11
16.11.2016
Regionförvaltningsverket / Aluehallintovirasto
Vattenlagsenlig tillståndsansökan / Vesilain mukainen lupahakemus
21.11.2016
Bildningstjänster/ Sivistyspalvelut
Rekrytering, Bibliotekarie / Rekrytointi, Kirjastonhoitaja
21.11.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelande om åtgärdstillstånd/ Ilmoitus toimenpideluvista
21.11.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelande om bygglov / Ilmoitus rakennusluvista
21.11.2016
Byggnadsnämnden / Rakennuslautakunta
Meddelande om bygglov / Ilmoitus rakennusluvista
22.11.2016
Planläggningen/ Kaavoitusosasto
Detaljplan för Vassor farmområde / Vassorin tarha-alueen asemakaava
22.11.2016
Västkustens tillsynsnämnd/ Länsirannikon valvontalautakunta
Hälsovårdsnämndens uppdatering av tillsynsplan / Ympäristöterveydenhuollon päivitetty valvontasuunnitelma
23.11.2016
NTM-centralen
Förbättring av dikningen på lv Replot-Sommarösund
24.11.2016
Sivistysjotaja
Rekrytointi, Koulukuraattorin sijaisuus
28.11.2016
Västkustens tillsynsnämnd / Länsirannikon valvontalautakunta
Avgiftstaxa för miljöhälsovården/ Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa
30.11.2016
Revisionsnämnden / Tarkastuslautakunta
Protokollet från 22.11 läggs fram 1.12/ Kokouspöytäkirja 22.11 pidetään nähtävillä 1.12
30.11.2016
Revisionsnämnden/ Tarkastuslautakunta
Protokollet 30.11 läggs fram 8.12/ Kokouspöytäkirja 30.11 pidetään nähtävillä 8.12.
30.11.2016
Vasaregionens avfallsnämnd/ Vaasan seudun jätelautakunta
Vasaregionens avfallsnämnds protokoll 22.11 är framlagd 30.11/ Vaasan seudun jätelautakunnan kokouspöytäkirja 22.11 pidetään nähtävillä 30.11.
1.12.2016
Kommunfullmäktiges ordförande/Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kommunfullmäktige sammanträder 8.12.2016/Kunnanvaltuusto kokoontuu 8.12.2106
1.12.2016
Vasaregionens avfallsnämn/ Vaasan seudun jätelautakunta
Förslag avfallsbestämmelser och fastställande av avfallshanteringens servicegrad 2017-2019
1.12.2016
Samhällsbyggnad/ Yhdyskuntarakentaminen
Gaturitningar för Herrgårdsdalen och Åkerdalen vid Gädda II-detaljplaneområdet/Herrgårdinlaakson ja Peltolaakson katupiirustukset Gädda II -asemakaava-alueella
1.12.2016
Vasa förvaltningsdomstol
Meddelande om beslut: Besävr i ett vattenhushållningsärende
12.12.2016
Samhällsbyggnad/ Yhdyskuntarakentaminen
Gaturitningar för detaljplaneområdet Hemskog / Kotimetsä I -asemakaava-alueen katupiirustukset
12.12.2016
NTM-centralen / ELY-keskus
Beslut,Märkenkall vindkraftspark, miljökonsekvensbedömning/ Päätös, Merkkikallion tuulivoimapuisto, ympäristövaikutusten arviointimenettely
13.12.2016
Miljösektionen / Ympäristöjaosto
Meddelande om miljötillstånd / Ilmoitus ympäristöluvista
15.12.2016
Kommunstyrlesen/ Kunnahallitus
Godkänd plan, Ändring av detaljplan Smedesby centrum I/ Hyväksytty kaava, Aseamakaavan muutos, Sepänkylän keskusta I
16.12.2016
Sekt. för städ- och matservice/Siivous- ja ruokapalvelujaost
Sektionen för städ- och matservices protokoll 15.12 är framlagt 23.12/ Siivous- ja ruokapalvelujaoston pöytäkirja 15.12 pidetään nähtävillä 23.12.
16.12.2016
Samhällsbyggnad/ Yhdyskuntarakentaminen
Rekrytering, projekteringsingenjör för husbyggnad/ Rekrytointi, talonrakennuksen rakennuttajainsinööri
16.12.2016
Västkustens tillsynsnämnd/ Länsirannikon valvontalautakunta
Rekrytering, kommunalveterinär med placering i Kristinestad/ Rekrytointi, kunnaneläinlääkäri,
sijoituspaikkana Kristiinankaupunki.

16.12.2016
Äldreomsorg och hemservice/ Vanhustenhuolto ja kotipalvelu
Rekrytering, närvårdare/ Rekrytointi, lähihoitaja
19.12.2016
Byggnadsnämnden / Rakennuslautakunta
Meddelande om undantagslov/ Ilmoitus toimenpideluvista
19.12.2016
Byggnadsnämnden / Rakennuslautakunta
Meddelande om bygglov/ Ilmoitus rakennusluvista
19.12.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelan om bygglov/ Ilmoitus rakennusluvista
19.12.2016
Byggnadsinspektören/ Rakennustarkastaja
Meddelande om åtgärdstillstånd/ Ilmoitus toimenpideluvista
28.12.2016
Bildningstjänster
Rekrytering, Skolgångsbiträde till Vallgrund skola.
« Tillbaka